فرآیند ثبت نام در طرح توزیع ون فاو از محل مصوبات سفرهای استانی ریاست جمهوری – باربری تهران

فرآیند ثبت نام در طرح توزیع ون فاو از محل مصوبات سفرهای استانی ریاست جمهوری

  • ایجاد درخواست متقاضی توسط سازمانهای حمل و نقل همگانی،سازمانهای تاکسیرانی، شهرداریهای فاقد سازمان
  • واریز مبلغ پیش پرداخت توسط متقاضی و تایید وجه واریزی توسط سازمانهای حمل و نقل همگانی، تاکسیرانی، شهرداریهای فاقد سازمان
  • صدور پیش فاکتور و ارسال آن توسط اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور
  • صدور معرفی نامه بانکی جهت اخذ تسهیلات بانکی توسط سازمانهای حمل و نقل همگانی، تاکسیرانی، شهرداریهای فاقد سازمان
  • واریز مبلغ تسهیلات اعطایی توسط متقاضی به شماره حساب بانکی معرفی شده از سوی اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور
  • تکمیل پرونده مالی توسط متقاضی و تایید آن توسط اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور
  • فراخوان تحویل خودرو به متضاضی توسط اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور
  • تحویل خودرو به متقاضی توسط شرکت خودرو ساز