حمل و نقل – باربری تهران

حمل و نقل

 يک راه موثر مبارزه با سرطان غذا نرساندن به سلولهاي سرطاني است .. عدم رساندن مواد غذ ايي مورد نياز سلول براي جلوگيري از افزايش و چند برابر شدن تعداد سلولها است .
An effective way to battle cancer is to starve the cancer cells by not feeding it with the foods it needs to multiply.